Regulamin promocji „Kalendarze adwentowe Lindt” International Paper Polska

REGULAMIN PROMOCJI „Kalendarze adwentowe Lindt”

§ 1. WSTĘP

 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą „Kalendarze adwentowe Lindt” zwanej dalej „Sprzedażą premiową”, jest International Paper Polska z siedzibą w Krakowie (31-503 Kraków), ul. Lubicz 23 . wpisany do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053310, kapitał zakładowy: 500.000 zł, NIP: 599-27-07-690 REGON: 211067311 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4
 3. Sprzedaż premiowa rozpoczyna się w dniu 13.11.2018 o godz. 00:00:01, a kończy z chwilą wyczerpania przewidzianego nakładu nagród. (zwany dalej: Okres trwania Sprzedaży premiowej).
 4. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakup następujących produktów: papier POLspeed w formacie A4 w cenach regularnych (dalej „Produkt promocyjny”).
 5. Sprzedaż premiowa organizowana jest i prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Udział w Sprzedaży premiowej jest dobrowolny.

§ 2. UCZESTNICY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ, WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Promocji mogą być zarówno spółki w rozumieniu ustawy kodeks spółek handlowych jak i osoby fizyczne (dalej zwani również „Uczestnicy”),
 2. Z udziału w Sprzedaży premiowej wyłączony jest Organizator oraz spółki powiązane z Organizatorem, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.
 3. Z udziału w Sprzedaży premiowej wykluczeni będą Uczestnicy, którzy pomimo spełnienia wymagań określonych niniejszym Regulaminem, złożyli rezygnację z udziału w sprzedaży premiowej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W razie wątpliwości, o prawie do udziału w Sprzedaży premiowej decyduje powołana przez Organizatora komisja czuwająca nad prawidłowym przebiegiem Sprzedaży premiowej (dalej „Komisja”), złożona z trzech przedstawicieli Organizatora.
 5. Sprzedaż Produktu Promocyjnego prowadzona przez Organizatora odbywa się poprzez sieć dystrybutorów w Polsce („Dostawcy”). Kompletna lista Dostawców jest dostępna na stronie www.polpapierybiurowe.pl lub w siedzibie Organizatora.

§ 3. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania nagrody Uczestnik powinien w Okresie trwania sprzedaży premiowej:
  • 1.1. Dokonać zakupu co najmniej 1 (jednej) palety Produktu Promocyjnego, co uprawnia do otrzymania Kalendarze adwentowe Lindt (dalej „Nagroda”).
  • 1.2. Poinformować Dostawcę u którego dokonał nabycia Produktu Promocyjnego wraz ze wskazaniem:
   • adresu, na który zostanie przesłana nagroda,
   • osób /osoby upoważnionej od odbioru nagrody,
   • osoby kontaktowej i jej telefonu.
 2. Po otrzymaniu od Uczestnika maila zawierającego dane, o których mowa w pkt. 1.2 powyżej Dostawca dokona weryfikacji i potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych albo niepełnych danych do wysyłki nagrody, a także w przypadku niespełnienia przez Uczestnika innych warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 4. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w trakcie lub po zakończeniu okresu trwania promocji.

§ 4. NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest Kalendarz Adwentowy Lindt.
 2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.
 3. Wyczerpanie puli wszystkich nagród oznacza automatyczne zakończenie Promocji, o czym Organizator poinformuje w sposób przewidziany dla publikacji niniejszego Regulaminu.
 4. Po wyczerpaniu określonych w § 4 nagród, pomimo spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, prawo do nagrody nie powstaje.
 5. Uczestnik może uzyskać dowolną ilość nagród pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie .
 6. Nagroda zostanie przesłana do Uczestnika przez upoważnionego przez Organizatora dystrybutora nagród, w terminie do 4 tygodni od dnia otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia spełnienia wszystkich warunków udziału w Promocji określonych niniejszym Regulaminem.
 7. Odbiór nagrody musi zostać potwierdzony przez osobę wskazaną zgodnie § 3 pkt. 1.2. poprzez pokwitowanie dowodu księgowego odbioru przesyłki.
 8. W przypadku nieodebrania nagrody, wysłanej na adres dystrybutora prawo do nagrody wygasa.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje co do przebiegu Sprzedaży premiowej mogą być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
  • 1.1. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 00-097 Warszawa , Al. Jerozolimskie 65/793)
  • 1.2. w siedzibie oddziału Organizatora 00-097 Warszawa , Al. Jerozolimskie 65/79
 2. Reklamacje powinny być składane nie później niż w terminie 3 dni po wystąpieniu okoliczności będących podstawą reklamacji Uczestnika z dopiskiem „Promocja Kalendarz Adwentowy”.
 3. Reklamacje dotyczące wyników Sprzedaży premiowej mogą być zgłaszane do dnia 30 listopada 2018r . W przypadku reklamacji składanych drogą listowną o zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Sprzedaży premiowej.
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Komisja rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania
 7. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Organizator może zwrócić się do Uczestnika o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Uczestnika dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.
 8. Uczestnik o decyzji Komisji Sprzedaży premiowej zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
 9. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Komisja Sprzedaży premiowej jest jedynym organem Organizatora rozpatrującym reklamacje związane z Promocją. Powyższe nie narusza uprawnień Uczestników, określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowiązki Organizatora, Dostawców i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Sprzedaży premiowej dostępne w materiałach reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest u oficjalnych Dystrybutorów Produktu i bezpośrednio w siedzibie oddziału Organizatora 00-097 Warszawa , Al. Jerozolimskie 65/79
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie ewentualnego przedłużenia okresu trwania Sprzedaży premiowej lub powiększenia liczby Laureatów i nagród w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników. Wszelkie zmiany będą dostępne dla Uczestników u oficjalnych Dystrybutorów Produktu i bezpośrednio w siedzibie oddziału Organizatora 00-097 Warszawa , Al. Jerozolimskie 65/79 a także zostaną przesłane droga mailowa do Uczestników którzy zgłosili już swój udział w Promocji.
 4. Sprzedaż premiowa nie stanowi gry losowej, a w szczególności loterii promocyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
X