Regulamin

Regulamin witryny internetowej firmy Excellent Office Ewa Łączyńska, Robert Łączyński sp. j.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w witrynie firmy Excellent Office Ewa Łączyńska, Robert Łączyński sp. j., zwanej w dalszej części Witryną. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Witrynie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny odpowiada firma

Excellent Office Ewa Łączyńska, Robert Łączyński sp. j., REGON: 015198861 zarejestrowana w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, zwana dalej Operatorem.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Witryny.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do treści publikowanych w Witrynie posiada Operator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Witrynie. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechniania, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Witryny, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PORTALU

 • Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Witryny jest bezpłatne. 
 • Użytkownikom portalu oferowana jest możliwość utworzenia konta osobistego, pozwalającego na dostęp do usług i treści udostępnianych w Witrynie, oraz składanie zamówień.
 • Tworząc konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i polityką prywatności, oraz wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. 
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Witrynie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania Witryny. 
 • W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto może zostać usunięte. 
 • Operator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. 
 • Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Witrynie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 
 • Dostęp do wybranych usług Witryny może wymagać uiszczenia opłat. 
 • Użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług zostaną poinformowani o zakresie dostępu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia. 
 • Prezentowana w serwisie oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym operatora.
 • Zamówienia składane poprzez witrynę na terenie warszawy realizowane są standardowo w terminie 24 godzin, na terenie polski w terminie 48 godzin. Możliwe jest jednak wydłużenie czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od operatora.
 • Koszty realizacji zamówień, w tym wysyłki towaru, obliczane są każdorazowo w zależności od zawartości zamówienia.
 • Powyżej ustalonej z działem handlowym kwoty zamówienia realizowane są bezpłatnie.
 • Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie do 3 dni od chwili jego otrzymania, za wyjątkiem towaru, który został sprowadzony na indywidualne zamówienie. Zwracany towar nie może być używany i winien pozostawać w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem dokumentacji.
 • Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera do sprawdzenia stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez kuriera.
 • Towary sprzedawane w witrynie objęte są gwarancjami producentów.
 • Reklamacje można składać listownie lub pocztą e-maile.

FORMY PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące metody płatności: gotówka, przelew na podstawie proformy, przelew z odroczonym terminem płatności, płatność elektroniczna na podstawie linku do płatności elektronicznych (BLIK, przelew online, płatność kartą).

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Witrynie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:
 • błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie,
 • sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników.
 • Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Witryny lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.

Zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy Excellent Office oraz warunki i kryteria przydzielania praw dostępu:

 1. Zwroty występujące w niniejszym regulaminie należy rozumieć następująco:
  • Dystrybutor - firma Excellent Office
  • Partner - firma, klient który dokona lub dokonał rejestracji na stronie internetowej lub zgłosił chęć otrzymania dostępu do swojego Przedstawiciela Handlowego
  • Użytkownik - osoba posiadająca prawo korzystania z systemu zamówień internetowych
  • Formularz rejestracji - formularz, który musi zostać wypełniony przez użytkownika w celu otrzymania dostępu do systemu składania zamówień
  • System – platforma zakupowa
 2. Wypełniając formularz rejestracji Partner podaje swój adres e-mail jako identyfikator użytkownika.
 3. Hasło dostępu umożliwiające zalogowanie i korzystanie z Systemu wpisuje Partner a zatwierdza Dystrybutor.
 4. Partner może posiadać kilka zestawów identyfikatora użytkownika i hasła, umożliwiających pracę w Systemie.
 5. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do systemu bez konieczności podania przyczyn.
 6. Dystrybutor zobowiązuje się do zablokowania konta dostępu danego Użytkownika do godziny 16.00 następnego dnia roboczego od chwili otrzymania prośby o blokadę od Partnera. Prośbę należy złożyć u opiekuna handlowego telefonicznie lub e-mailem.
 7. Dane o produktach uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Partnera i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 8. Użytkownik nie ma prawa przekazywać hasła dostępu do systemu osobom trzecim.
 9. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do likwidacji konta dostępu do Systemu dla wszystkich Użytkowników Partnera w przypadku naruszenia tajemnicy handlowej.
 10. Ceny są przydzielane indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich aspektów dotychczasowej współpracy lub informacji uzyskanych na etapie rejestracji nowego Partnera.
 11. Ceny opisane jako "Promocja" nie podlegają żadnym negocjacjom, obejmują jedynie ograniczoną ilość towaru i mogą ulec zmianie w każdej chwili.
 12. Zastrzega się zmianę cen bez powiadomienia co może powodować odstępstwo cen w Systemie od cen widniejących na fakturze sprzedaży.
 13. Zamówienia złożone poprzez System są traktowane jako zamówienia złożone pisemnie.
 14. Zamówienia złożone na towary nie będące na stanie magazynu Dystrybutora nie podlegają wycofaniu ani anulowaniu.
 15. Ilości określające dostępność towaru stanowią tylko informację przybliżoną i mogą odbiegać od rzeczywistości. Faktyczne ilości i dostępność można jedynie potwierdzić telefonicznie.
 16. Każde zamówienie złożone w Systemie zostanie automatycznie przyjęte do systemu fakturowania z jednoczesnym powiadomieniem Państwa opiekuna handlowego. Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 17. W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych realizacja zamówienia zostanie wstrzymana, a Użytkownik je składający otrzyma powiadomienie o przeterminowanych zobowiązaniach wobec Dystrybutora z prośbą o ich wyjaśnienie z działem rozrachunków z Kontrahentami.
 18. Reklamacje należy składać wypełniając krótki formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie www.excellentoffice.pl Wypełniony druk trzeba wysłać e-mailem bądź faxem do Działu Obsługi Klienta. Po zgłoszeniu reklamacji zamawiający otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia, co zobowiązuje go do przekazania przedmiotu reklamacji kierowcy firmy Excellent Office. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, pracownik naszej firmy informuje o rozstrzygnięciu Reklamującego.
 19. Zamówiony towar nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny. Rozpatrywane są tylko reklamacje złożone na wskazanych drukach. Reklamować można tylko produkty zakupione nie później niż 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 20. Towar sprowadzony na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi.
 21. W celu uzyskania cen specjalnych Użytkownik może skierować do Dystrybutora zapytanie cenowe na towary znajdujące się w ofercie Dystrybutora, w taki sam sposób, jak składa zamówienie.
 22. Złożenie zamówienia przez system jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptacje.
 23. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku zakupów dokonywanych przez Partnerów do celów związanych z działalnością gospodarczą jest wyłączona (Art.558 par.1 Kodeksu Cywilnego) i z tytułu rękojmi nie będą przyjmowane zwroty. Reklamacje z tytułu rękojmi będą przyjmowane na zasadzie warunkowej tzn. jeśli reklamacja zostanie uwzględniona przez producenta lub dostawcę Dystrybutora wówczas towar zostanie wymieniony na wolny od wad.
 24. Excellent Office przyjmuje do postępowania reklamacyjnego tylko produkty sprzedawane przez Excellent Office , którym towarzyszy kompletnie i czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
 25. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z działem obsługi klienta firmy Excellent Office! Z naszej strony dokładamy należytych starań, aby informacje dotyczące ofert były jak najbardziej rzetelne i możliwie kompletne.
 26. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu.
X